کرونا و راه های پیش گیری

۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پیشگیری از کرونا در آرایشگاه
پیشگیری از کرونا در آرایشگاه
پیشگیری از کرونا در آرایشگاه و نکات آموزشی برای مراجعین در روزهای شیوع کرونا ویروس ، رعایت دستور العمل های بهداشتی که از مراکز معتبر علمی […]