پیش گیری از کرونا در دندانپزشکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۳
مراقبت از کرونا در دندانپزشکی
پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی
پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی در این مطلب فلوچارت و دستور العمل غربالگری مراجعه کنندگان و تریاژ تشخیصی COVID-19 توسط پرسنل آموزشی ، بهداشتی و درمانی […]