دوره های اطفال

دوره های قابل ثبت نام

دوره سه روزه اطفال دکتر سنجری 12 الی 14 مرداد
دوره قابل ثبت نام می باشد

دوره های به اتمام رسیده

دوره pediatric dentistry comprehensive 29 و 30 اردیبهشت
تکمیل ظرفیت
دوره 3 روزه اطفال دکتر خشایار سنجری 4 الی 6 اسفند
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است