دوره های اطفال

دوره های قابل ثبت نام

دوره های به اتمام رسیده

تکمیل ظرفیت
دوره سه روزه اطفال دکتر سنجری 12 الی 14 مرداد
دوره به اتمام رسیده است
دوره pediatric dentistry comprehensive 29 و 30 اردیبهشت
دوره به اتمام رسیده است
دوره 3 روزه اطفال دکتر خشایار سنجری 4 الی 6 اسفند
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است