دوره های جراحی

دوره های قابل ثبت نام

دوره های تمام شده

دوره جامع جراحی های داخل دهانی 12 و 13 اسفند دکتر آسایش
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است
دوره سینوس لیفت دکتر درستان و دکتر عباسی
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است
دوره به اتمام رسیده است